Preskocit navigáciu

Poslanie a rozhodujúce úlohy 1. mechanizovanej brigády Topoľčany


      Poslaním 1. mechanizovanej brigády je podieľať sa na zaručovaní obrany Slovenskej republiky, plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, a podieľať sa na zachovávaní verejného poriadku a bezpečnosti štátu. S ohľadom na organizačnú štruktúru a výzbroj je predurčená na vedenie ofenzívnych a defenzívnych aktivít a je spôsobilá vykonávať hlavné druhy stabilizačných aktivít proti ľahko obrnenému nepriateľovi.

 

Ø  Pri vojenskom ohrození na rozkaz nasadiť svoje sily a prostriedky na území SR na plnenie úloh obrany a ochrany štátu v súlade so Zákonom č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a v súlade so Zákonom č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.

Ø   Podieľať sa v čase mieru na plnení asistenčných úloh na území SR, ktorých cieľom je poskytovať pomoc civilným orgánom, organizáciám a obyvateľstvu pri plnení úloh v čase výnimočného stavu alebo núdzového stavu, pri ktorom sú ohrozené životy a zdravie osôb alebo majetok a pri odstraňovaní jeho následkov (Zákon č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, Zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov, Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, Zákon č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov).

Ø  Pripravovať a poskytnúť sily a prostriedky na nasadenie alebo nasadiť určenú časť síl a prostriedkov v súlade s rozhodnutím príslušných orgánov štátu do operácií podľa záväzkov Slovenskej republiky voči medzinárodným organizáciám.

 

ROZHODUJÚCE ÚLOHY na VR 2019

1.      Pripravenosť na operačné použitie

Ø  zabezpečiť pripravenosť 1.mb plniť úlohy obrany územia SR,

Ø  udržať pripravenosť Ve 1.mb,  štábov práporov a jednotiek na ich  použitie pri podpore MV SR, orgánov štátnej správy a samosprávy,

Ø  pripraviť spôsobilosti na plnenie asistenčných úloh,

 

2.      Medzinárodné vojenské záväzky

Ø  pokračovať v plnení úloh prípravy jednotiek 1.mb predurčených do NATO NRF/ VJTF,

Ø  pokračovať vo výcviku vyčleneného príspevkov do V4 EU BG II/2019 v podriadenosti  1.mb v zmysle OPLAN Veliteľa PS OS SR smerujúci k dosiahnutiu plnej operačnej spôsobilosti k 30.6.2019,

Ø  realizovať dôslednú prípravu príspevkov 1.mb do operácie „Predsunutá prítomnosť“(eFP) v Lotyšsku,

Ø  udržať dosiahnutú úroveň pripravenosti jednotiek zaradených do mprsk počas STAND-BY fázy a pripraviť nasledujúcu mprsk,

Ø  zvyšovať úroveň pripravenosti Ve1.mb so zámerom prebrať úlohu mechanizovanej brigády ťažkého typu (CS mb) v silách nižšej pripravenosti NATO od roku 2021 a rozvíjať spôsobilosti jednotiek CS mb,

Ø  pokračovať v príprave CS v silách vysokej a nižšej pripravenosti NATO.

 

Skočiť na menu
Share