Preskocit navigáciu

Mottom výcvikového roka 2013 je: Odhodlanie – hrdosť – nasadenie


Mottom výcvikového roka 2013 je: Odhodlanie – hrdosť – nasadenie

Vyhodnotenie spôsobu plnenia úloh minulého výcvikového roka a spresnenie spôsobu plnenia rozhodujúcich cieľov v roku 2013 bolo cieľom veliteľského zhromaždenia veliteľa 1. mechanizovanej brigády (1.mb), ktoré sa konalo 28. februára v posádkovom klube v Topoľčanoch.

 

Účastníkov zhromaždenia, ktoré sa konalo za účasti  veliteľa Pozemných síl (PS) OS SR brigádneho generála Ondřeja Novosada, privítal úvodným slovom veliteľ 1.mb plukovník gšt. Ján Bujňák. Po úvodnom vystúpení zástupca veliteľa plukovník Zoltán Iboš  objasnil ciele a rozhodujúce úlohy na výcvikový rok 2013. V úvode odznelo motto “ODHODLANIE – HRDOSŤ – NASADENIE”, ktoré by mali príslušníci 1. mb nielen dodržiavať, ale aj šíriť a ctiť si počas celého výcvikového roku 2013.

 

Plukovník Iboš sa vo svojom vystúpení venoval tým najpodstatnejším úlohám a oblastiam, ako sú zdrojové limity potrebné k plneniu úloh, personálnej oblasti, plnenie úloh v oblasti medzinárodného krízového manažmentu, domáceho krízového manažmentu, ako aj prípravy jednotiek deklarovaných do Síl rýchlej reakcie NATO (NRF – NATO Response Forces).

 

“Veľkou výzvou tohto roka bude pre veliteľstvo a štáb brigády  pokračovanie prípravy a potvrdenie počiatočnej operačnej pripravenosti veliteľstva a štábu nasaditeľnej mechanizovanej brigády” uviedol plukovník Iboš. “Nevyhnutnou súčasťou výcvikového roku 2013 je aj oblasť telesnej pripravenosti profesionálnych vojakov a oblasť logistiky, ktorej treba venovať pozornosť”, dodal.

 

V prvej časti zhromaždenia vystúpili náčelník štábu 1. mb podplukovník Ľubomír Podhorec a náčelník Odboru logistiky v zastúpení kapitánka Nadežda Bočkajová, ktorí vykonali rozbor služobnej a pracovnej disciplíny a výsledkov vzniku škôd za uplynulý rok.

 

Veliteľ brigády v druhej časti vyhodnotil splnenie cieľov a rozhodujúcich úloh plnených 1.mb vo výcvikovom roku 2012. Vo svojom vystúpení plukovník Bujňák zdôraznil, že brigáda má za sebou náročný výcvikový rok. Aj napriek obmedzeným rozpočtovým zdrojom však plnila úlohy na hranici možností, predovšetkým s použitím vnútorných zdrojov, a aj za cenu mimoriadnych opatrení, ako boli presuny funkčnej a bojaschopnej techniky a materiálu od ostatných útvarov k útvarom plniacim prioritné úlohy. Veliteľ brigády vo svojom vyhodnotení vyzdvihol aj zásadný podiel podriadených jednotiek na plnení priorít a hlavných úloh Pozemných síl, ako aj na plnení dôležitých medzinárodných vojenských záväzkov SR voči NATO. Najdôležitejším záväzkom bolo podľa plukovníka Bujňáka zaradenie a udržanie minimálnej akceptovateľnej úrovne kritických spôsobilostí mechanizovanej práporovej skupiny na báze 11. mpr Martin. Nemenej dôležitým záväzkom bolo podľa veliteľa brigády aj zabezpečenie prípravy, výcviku a certifikácie jednotiek deklarovaných do NRF 2013 prostredníctvom jednotiek 12. mpr Nitra a práporu logistickej podpory 1. mb.

 

Topoľčianska brigáda, ako jeden z prioritných poskytovateľov síl do operácií a misií, prispela k spoločnému úsiliu celých ozbrojených síl. V závere veliteľ 1.mb poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na plnení úloh vo výcvikovom roku 2012 a vyzval účastníkov zhromaždenia, aby boli hrdí na to, že sú príslušníkmi brigády.

 

V rámci programu vystúpil so svojím prejavom veliteľ Pozemných síl brigádny generál Ondřej Novosad, ktorý poďakoval plukovníkovi Bujňákovi za otvorenosť, či v pozitívnom alebo negatívnom význame a všetkým príslušníkom 1. Mechanizovanej brigády za vykonanú prácu i vynaložené úsilie pri plnení úloh v uplynulom výcvikovom roku 2012. Veliteľ Pozemných síl brigádny generál Ondřej Novosad na margo súčasnej prípravy poznamenal: “Čím lepšie sa pripravíme teraz, tým lepšie a ľahšie budeme pripravení na reálnu situáciu. Pre splnenie stanovených úloh a rozhodujúcich cieľov vám Pozemné sily vytvoria maximálne podmienky, lebo verím, že práve vy budete najlepší, budete pevnou súčasťou nového základu budovania pozemných síl”.

 

V popoludňajších hodinách mali účastníci zhromaždenia možnosť vidieť ukážku prípravy samostatného štábneho nácviku a potrebnej dokumentácie na jeho vykonanie, ukážku vykonania parkového dňa, ako aj ukážky organizácie zbrojného skladu, vrátane dokumentácie prevzatia a odovzdania zbrojného skladu pri striedaní dozornej služby a ukážky postupu pri riešení udalostí, mimoriadnych udalostí a vyhlásení stupňa bojovej pohotovosti  “ZELENÝ”.

 

V závere veliteľského zhromaždenia veliteľ plukovník Bujňák vyjadril spokojnosť s prípravou, samotným priebehom, ako aj splnením stanovených cieľov veliteľského zhromaždenia. Zároveň vyzval prítomných k aktívnemu a zodpovednému prístupu k plneniu úloh v súlade so stanovenými cieľmi a rozhodujúcimi úlohami vo výcvikovom roku 2013.


Mottom výcvikového roka 2013 je: Odhodlanie – hrdosť – nasadenieMottom výcvikového roka 2013 je: Odhodlanie – hrdosť – nasadenieMottom výcvikového roka 2013 je: Odhodlanie – hrdosť – nasadenieMottom výcvikového roka 2013 je: Odhodlanie – hrdosť – nasadenieMottom výcvikového roka 2013 je: Odhodlanie – hrdosť – nasadenieMottom výcvikového roka 2013 je: Odhodlanie – hrdosť – nasadenieMottom výcvikového roka 2013 je: Odhodlanie – hrdosť – nasadenieMottom výcvikového roka 2013 je: Odhodlanie – hrdosť – nasadenieMottom výcvikového roka 2013 je: Odhodlanie – hrdosť – nasadenieMottom výcvikového roka 2013 je: Odhodlanie – hrdosť – nasadenie

Autor: npor. Mgr. Markéta Grácová , Foto: rtm. Pavol FRTÚS - Dátum: 06.03.2013
Čítanosť: 8037
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share